ALIŞ YERİ / MEVKİ
ALIŞ TARİHİ / SAATİ
DÖNÜŞ TARİHİ / SAATİ

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren SE-AL  Yapı Malz.Yatçılık İnş.Gayrimenkul Bilgisayar Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. aynı sayfada imzası bulunan kira karşılığında kullanmak  üzere alan da KİRACI olarak adlandırılacaktır.

1 – GENEL ŞARTLAR

a- Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde de açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içende verilmiştir. Kiracıya bu sözleşmeyi imzalamakla araca hasarsız yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarları ile teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

b- Aşağıda sayılan durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını önceden kabul eder.

   1 - Gümrük yasaları T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayrı kanuni işlerde.

   2 – Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde yada yüklenerek taşımasında.

   3 – Yarış, hız tahini, ralli sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.

   4 – Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısı üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınılmasında.

   5 – Ödeme şeklinde ne olursa olsun ister yazılı ister sözlü sözleşme ve ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada.

c- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yada uluslar arası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı alınmaksızın kiracı aracı üçüncü şahsın kimlik adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse kiralayan kiracının ikinci maddede söz konusu edilen depozitini irat kaydeder.

d- Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa geçen ilk 45 günlük süreyi kiralayan kiracıdan talep edebilir.

e- Kiracı aracı kiralayana teslimi anında araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçen süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

f- Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaadeleri veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamaları kiracıya aittir. Bu sürede geçen günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

g- Kiracı kira süreci içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama,yağ değiştirme ve vb. gibi ) yapılacak masrafları kiralayanın adına aldığı fatura (lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılacak tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket etmemesi durumunda kiraladığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyona bildirilecek onayı alınıp yaptırılacak kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturalar kiracıya ödenecektir.

h- Benzin ücreti kiracıya aittir.

i- Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce yada aracı kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan herhangi bir malın kaybından ve hasara uğramasın dan doğacak herhangi bir sorumluluktan bunlarla ilgili masraflar dahil kiralayana  peşinen ibraz etmiştir.

j- Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık kira süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

k- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktansa kaçınabilir.

l- Taraflar arasında yazılı olarak karşılaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

m- Her halde kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahil oldukları tazminat haklarının takibinde birbirine gerekli kolaylıkları hakları oranında birbirlerine vekalet vermek dava haklarını temlik etme zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

n- Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

o- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlık Antalya Mahkemeleri ve icra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.

p- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri, devir temlik ve terih edemez ve bunları kiralayana derhal aracın geri çevrilmesini  her hangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme hakkı yapmadan talep hakkını verir.

r- Kiralayan kazalarda yolcuların hayatını kaybetmesi ve sakat kalması durumunda firmamızın sorumlu olmadığı hükmünü kabul eder.

s- Kiracı veya yolculara yapılacak herhangi bir gasp veya darp edilmesi sonucumda araçta meydana gelecek hasar ve zarar oluşması durumunda kiracı maddi ve manevi zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

2 –ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarih deki  geçerli tarifeye göre kiralayan yaklaşık kira ve km. tutarının %20 kira fazlasını kira depoziti olarak kiracıdan alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saplanır. Ödemede  baz TL.  dir. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya seyahat çeki ile de ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları geçerlilik limitini aşmadıkları takdirde nakit para gibi işlem görürler. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla kira süresini uzatabilir.

3- SİGORTA

Kiralayan ; araçlarını, karayolları Trafik yasası uyarınca, üçüncü şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde mecburi mali mecburiyet sigortası ile sigortalanmıştır.

Kiralayan, 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak sorumluluğu her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortaları teminat hadleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar. Ayrıca sigorta şirketi karşı tarafa hasarını ödedikten sonra kiralayana rücu ederse, kiralayanın ’da kiracıya  bu miktar için rücu hakkı saklıdır.

Kiracı kiraladığının çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan itirazsız sorumludur. Ancak kiranın başlangıcında tarifede belirlenen sigorta bedelini ödemeyi kabul eden kiracı kasko sigortalarının öngördüğü şartlar çerçevesinde kasko bağışıklığından yararlanabilir, bu durumda  şirket aracın kasko sigortası olmasa dahi kasko sigortalıymış gibi muamele yapar. Şu kadar ki kiracı kasko sigortalarının kaza halinde öngördüğü koşulları ve bundan başka aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.

a- Kiracının doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana hemen haber verecektir.

b- Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararını kiracıdan talep hakkını her zaman mahfuz tutar.

c- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış(şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma) olayın oluş biçimini ayrıntılı biçimde anlatan bir kaza raporu ve tesbit zaptı şahit isim ve adresi ile benzeri bilgi ve belgeleri, ayrıca resmi alkol raporunu, kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edecektir.

d- Çalınma halinde kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

Araç bulunamazsa geçen ilk 45 günlük sürenin kira bedelini kiracı öder.

e- Bütün sigortaları kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.